napi evangelium

Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.
Ekkor néhány férfi egy béna embert hozott hordágyon. Be akarták vinni a házba, hogy eléje tegyék, de a tömeg miatt nem fértek hozzá. Ezért fölmentek a tetőre, és azon át bocsátották le ágyastul a középre, Jézus elé. Hitük láttára Jézus így szólt: „Ember, bocsánatot nyertek bűneid.”
Erre az írástudók és a farizeusok azt gondolták magukban: „Ki ez, hogy így mer káromkodni? Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?” Jézus pedig gondolataikba látva megszólalt: „Miért gondolkodtok így magatokban? Mi könnyebb, ha azt mondom: „Bocsánatot nyertek bűneid!” – vagy azt: „Kelj föl és járj!”? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: „Mondom neked, kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Erre ő a szemük láttára tüstént fölkelt. Fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent magasztalva hazament. Erre mindnyájukat ámulat fogta el, magasztalták Istent, és félelemmel eltelve mondogatták: „Csodadolgokat láttunk ma.”
Lk 5,17-26

Elmélkedés

Az evangéliumi jelenet azzal kezdődik, hogy Jézus tanít. Az emberek szívesen hallgatták tanítását, mert mindig az Atyáról és Isten országáról beszélt. Mondanivalóját újszerűen közölte, ezért állapítja meg Márk evangélista: „Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók” (Mk 1,22). Jézus azt hirdette, hogy Isten nem elítélni, nem megbüntetni akarja az embereket, hanem ki akarja mutatni szeretetét, irgalmát, megbocsátását.

A történet szerint a béna embert négyen hozták. Nem volt számukra akadály, nem ismertek lehetetlent. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a beteget Jézus közelébe vihessék. Jézus volt az egyetlen reményük. Abban bíztak, az vezette őket cselekedetükben, hogy az Úr segíteni fog a bénán. Hitüket látva Jézus csodát tesz, megszünteti a bénaságot, az imént még járásképtelen ember a saját lábán járva távozik.

A testi gyógyuláshoz egy másik ajándék is kapcsolódik. Jézus ezt mondja az embernek: „Bocsánatot nyertek bűneid!” A testi gyógyítás tulajdonképpen annak igazolására szolgál, hogy a lelki gyógyulás, a bűnök megbocsátása is megtörtént.

Hiszem-e, hogy Jézus a test és a lélek gyógyítója? Hiszem-e, hogy Isten irgalma eltörli bűneimet?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Eljövendő Urunk, Jézus Krisztus! Terád várunk, utánad sóvárog a lelkünk, benned találunk békét. Az adventi gyertya fénye emlékeztet minket arra, hogy te vagy a fény a szívünkben. A te kegyelmed tölt el minket szeretettel, örömmel, reménnyel, békességgel és bölcsességgel. Add, Urunk, hogy ez a kicsiny láng utat mutasson számunkra feléd. Kérünk, hogy szabadíts meg bennünket minden bűntől, hogy szentségben és igazságban, terád várva teljenek adventi napjaink.

Horváth István Sándor (Ph 88)