napi evangelium

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!” A fiú azt válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?” Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Mt 21,28-32

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus egy példabeszédet mond az apáról, aki fiaitól segítséget kér. Az egyik fiú szóban igent mond, de mégsem megy, nem teszi meg, amit apja kér tőle. A másik fiúnak ugyan pillanatnyilag nincs kedve dolgozni, de később mégis teljesíti apja kérését. A példázat értelme világos: a kimondott szó bizony kevés, és a tettek mutatják meg, hogy ki tesz eleget az apa kívánságának, ki az, aki engedelmeskedik.

Jézus a mennyei Atya küldötteként jött el a világba. Eljött, mert ez volt az Atya akarata. Ő mindig azt tette, amit az Atya kívánt tőle és engedelmesen teljesítette küldetését. Egész emberi életét születésétől haláláig az határozza meg, hogy miként tud a mennyei Atya tetszésére lenni. Egész élete erről szólt. Az Atya akaratából öltött emberi testet, vállalta a szenvedést és a kereszthalált. Szavai és tettei egységet alkottak. Azt tette, amit hirdetett.

Ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy tanítványait és követőit arra buzdította, hogy legyenek az Atya gyermekei, s hozzá hasonlóan engedelmeskedjenek Istennek. Az Atya Jézusra tekintve mindig elmondhatta, hogy valóban az ő szeretett Fia. Vajon mi törekszünk-e arra, hogy a mennyei Atya engedelmes gyermekei legyünk?

A karácsonykor megszülető Jézus legyen az Atya iránti engedelmességünk példája!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus, te minden nap eljössz hozzánk, minden nap döntés elé állítasz minket, minden nap választ vársz tőlünk. Elfogadom és hiszem, hogy te vagy az élő Isten Fia, akit azért küldött az Atya e világba, hogy általad szóljon hozzánk, és általad nyilatkoztassa ki igazságait és jóságát. Elfogadom és hiszem, hogy képes vagy eltörölni minden bűnömet, és képes vagy engem jó útra téríteni. A te törvényed, a szeretet parancsa szerint akarok élni. Kérlek, adj erőt, hogy minden nap tökéletesebben tudjak a mennyei Atya törvényeinek eleget tenni!

Horváth István Sándor (Ph 88)