napi evangelium

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

Ma Jézus születésének hírüladásáról szól az örömhír. Ismét egy angyali jelenésnek lehetünk tanúi, miként Keresztelő János születésének hírüladásakor is (vö. Lk 1,5-25). Most azonban nem egy apának, hanem egy leendő anyának szól az isteni üzenet, amelyet az angyal közvetít. Zakariás hitetlenkedése után még inkább feltűnő számunkra, hogy Mária milyen engedelmesen és alázatosan hisz Isten szavának, s fogadja el az Isten akaratát. Így válik üdvösségünk szolgálójává. Talán néha mi is elcsodálkozunk Isten tervein. Talán mi is értetlenül állunk olykor, amikor megismerjük szándékait. Az adventi időszak abban segít minket, hogy megtanuljuk hittel, engedelmesen elfogadni Isten akaratát.

Amikor Jézus születését hírül hozza Gábor angyal Máriának, többek között azt mondja a názáreti leánynak, hogy „szent lesz, aki tőled születik.” Karácsony éjszakáján tehát a Szent lép be a profán világba, a Szent Isten érkezik el, hogy megszentelje az embereket és az emberek világát. Sokszor jogosan érezzük, hogy egy olyan világban élünk, amely szinte már semmit sem tisztel, semmit nem tart szentnek. Mindent lehet gyalázni, mindenkit meg lehet alázni, bárki becsületét el lehet venni, mert már az emberi méltóság értéke sem szent.

Karácsony közelgő ünnepe azt jelzi, hogy a Szent Isten belép ebbe a világba, az Isten emberré lesz, hogy utat mutasson az emberségre és az életszentségre.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te azt akarod, hogy minden gyermek boldog felnőtté váljon. Add, hogy gyermekeink ne csak testben, hanem lélekben is növekedjenek, felnőtté váljanak! Add, hogy gyermekeink az ismeretek elsajátítása mellett hitükben is napról napra fejlődjenek! Ültesd el lelkükben Igéd magjait, adj nekik erőt, hogy életükben hűségesek legyenek hozzád, és majd egykor felnőttként ők is továbbadják gyermekeiknek a hit igazságait! Segítsd őket, hogy gyermekként és felnőttként országod építésében munkálkodjanak!

Horváth István Sándor (Ph 88)