napi evangelium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

A mai napon Jézus születésének hírüladását ünnepeljük, az evangélium ezt az eseményt írja le. Isten küldötte, Gábor angyal hírt hoz Máriának, miszerint gyermeke fog születni, mert Isten őt választotta ki arra, hogy Fiának anyja legyen. Bár a názáreti leány kezdetben kissé zavarban van, s nem érti, hogyan valósulhat meg mindez, de végül vállalja különleges küldetését. Válaszát, beleegyezését az isteni szándékba így fejezi ki: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”

Ebben a pillanatban Mária tisztában volt saját élethelyzetével. Tudta, hogy van egy jegyese, József, akivel hamarosan összeházasodnak. Azzal is tisztában volt, hogy a zsidó törvények és szokások szerint leendő férje el fogja őt bocsátani, fel fogja bontani a jegyességet, ha kiderül, hogy Máriának házasságon kívül gyermeke fog születni. És ha ez bekövetkezik, akkor az ő élete, nemkülönben a születendő gyermek élete teljes bizonytalanságban lesz. Mégis mindennek tudatában fogadta el Isten akaratát. Annyira nagyra értékelte Isten vele kapcsolatos szándékát, hogy elfogadta azt, beleegyezésével kifejezte feltétlen engedelmességét. Tisztában volt azzal, hogy milyen veszélyt jelent ez számára, mégis volt bátorsága ahhoz, hogy Istenre bízza életét.

A történet folytatását jól ismerjük. Isten egy látomásban beavatja Józsefet Mária anyaságának titkába és azt az utasítást adja neki, hogy vegye feleségül Máriát, majd pedig nevelje fel a születendő gyermeket. És József engedelmesen megteszi azt, amit Isten kér tőle.

Az isteni üdvözítő terv, a megváltás műve emberek, Istennek feltétlenül engedelmeskedő emberek által valósul meg. Tanuljuk meg Mária és József példájából Isten akaratának elfogadását!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus Krisztus! Te boldognak nevezted azokat, akik hallgatják az Isten szavát, hallgatnak téged. Nem csupán a szavak meghallgatásáról és a tanításnak való engedelmességről beszéltél, hanem arról, hogy ragaszkodjunk hozzád, aki számunkra a leghitelesebben közvetíted a mennyei Atya szavát és akaratát. Követődként akkor válunk Isten tanítványaivá, ha osztozunk életedben, sorsodban, engedelmességedben, szenvedéseidben és feltámadásodban. Vezess minket, Urunk, az üdvösségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)