napi evangelium

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Jn 20,19-23

Elmélkedés

Éltető Lélek

A feltámadás húsvéti ünnepe után 50 nappal az Egyház a Szentlélek eljövetelének örvend. Arra az eseményre emlékezünk, amikor az Úr ígéretének megfelelően és annak beteljesedéseként a Szentlélek, a harmadik isteni személy eltöltötte az apostolokat. Az Apostolok Cselekedetei beszámol arról, hogy Mátyás megválasztását követően az apostoli testület 12 tagja együtt imádkozott. Ekkor nagy szélzúgás támadt az égből, majd lángnyelvek alakjában mindegyikükre leereszkedett a Szentlélek, aki erővel töltötte el és arra indította őket, hogy hirdessék az evangéliumot (vö. ApCsel 2,1-4). A korábban félelmükben bezárkózó apostolok ennek hatására elindultak, hogy az emberek előtt nyilvánosan tanúságot tegyenek Krisztus feltámadásába vetett hitükről. A Lélek közreműködésének köszönhetően Jeruzsálembe érkező, különböző nyelveken beszélő emberek valamennyien megértik az apostolok igehirdetését (vö. ApCsel 2,8-9). Péter beszédének hatására aznap mintegy háromezer ember tért meg (vö. ApCsel 2, 41). Az apostoli igehirdetést a későbbiekben többször is megerősíti a Szentlélek működése. A pünkösdi eseménytől a Szentlélek állandóan jelen van a világban és hatékonyan működik az Egyházban.

A Szentlélek hatása felfedezhető a Szentírásban, azaz ő irányította a szent szerzőket. Ezt nevezzük sugalmazásnak. A Lélek munkálkodása tetten érhető továbbá a szent hagyományban, amely évszázadokon keresztül megőrizte a krisztusi tanítást, valamint az egyházi Tanítóhivatalban, amelyet az igaz tanítás hűséges és tévedésektől mentes továbbadásában segít Isten Lelke.

Emellett a Lélek működését megtapasztalhatjuk a szentségek liturgiájában, mindenekelőtt a szentmise szertartásában, hiszen ezen alkalmak során a Szentlélek létesít kapcsolatot köztünk és Krisztus között. Ugyanakkor a Szentlélek közvetítő szerepe megmutatkozik imádkozásaink alkalmával is, amikor Krisztus által a Szentlélekben terjesztjük kéréseinket és hálaadásunkat a mennyei Atya elé.

A Szentlélek működésének sajátos területe az apostoli és hithirdető munka, tehát az evangelizáció. Az evangélium hirdetése – éppen a Szentléleknek köszönhetően – állandóan megfiatalítja és megújítja az Egyházat. Sokan felteszik napjainkban a kérdést: „Miként képes megújulni az Egyház? Hogyan tudunk aktívan részt venni ebben a megújulásban?” Íme az egyik lehetséges válasz: El kell kezdeni, illetve folytatni kell az evangélium továbbadását a Szentlélek erejével. Isten Lelke szüntelenül arra indít bennünket, hogy fedezzük fel az evangélium örökérvényű igazságában a választ korunk és minden kor problémáira, és adjuk tovább a felfedezett üzenetet, amely képes megújítani az emberek életét, s ezáltal magát az Egyházat is. Az elkötelezett keresztények hiteles tanúságtétele szintén a Lélek működésének eredménye.

Ahol lélek van, ott élet van! Pünkösd napján a Jézust éltető Szentlélek jön el, hogy éltesse az apostolokat, a tanítványokat, az Egyházat és minket is. A hitvallásban ezt a Lelket nevezzük „Urunknak és éltetőnknek.” A Szentlélek nem csupán éltet, hanem az élet hirdetésére ösztönöz mindenkit. Jézus az élet evangéliumának hirdetését bízta az általa kiválasztott személyekre, akik most megkapják az erőt és a bátorságot ahhoz, hogy teljesítsék ezt a küldetést. Az apostoli tanúságtétel a feltámadás, az élet hirdetésével kezdődött. Ugyanezt hirdeti az Egyház minden korban.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Bölcsesség Lelke, segíts minket abban, hogy jobban szeressük a mennyei dolgokat a földieknél, a lelkieket a testieknél! Értelem Lelke, értesd meg velünk hitünk titkait! Jótanács Lelke, segíts döntéseinkben! Erősség Lelke, segíts legyőzni félelmeinket és gyengeségeinket, és segíts az erények gyakorlásában! Tudomány Lelke, taníts minket az igazságra! Jámborság Lelke, add, hogy gyermeki szívvel, bizalommal közeledjünk Atyánkhoz! Az Úr félelmének Lelke, add, hogy elutasítsuk mindazt, ami kárhozatra juttatna minket, és segíts, hogy állandóan törekedjünk az üdvösségre!

Horváth István Sándor (Ph 88)