napi evangelium

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés

A jeruzsálemi templomból Názáretbe vezet minket a mai evangélium. Miután Zakariás megismerte Isten tervét, miszerint neki és feleségének gyermekük fog születni, most egy másik gyermek születését hozza hírül Isten angyala. A helyszín tehát nem a főváros, hanem egy kisebb település, Názáret. Az üzenet címzettje nem egy papi rendben lévő tekintélyes személy, nem az apaság előtt álló férfi, hanem egy csendes leány, Mária, a leendő anya. Az evangélium segítségével láthatjuk a kiválasztott személy lelki útját is, amely a csodálkozástól az engedelmességig és a hitig vezet. Ahogyan Gábor angyal lépésről lépésre felfedi a názáreti leány számára Isten tervét és beavatja őt anyaságának titkába, úgy halkulnak el Máriában a kérdések és erősödik meg benne az Istennek való engedelmesség és önátadás. Isten csodálatos dolgot ajándékoz Máriának: ő lehet a Megváltó anyja. És Mária által az egész emberiség csodálatos ajándékot kap: Isten emberré lesz, eljön a világba, emberként születik meg a Megváltó.

A legértékesebb ajándékokat Istentől kapjuk. Valójában minden, amik vagyunk és amink van, Istennek köszönhető. Isten nagy meglepetéseket tud okozni ajándékaival, mert azok felborítják terveinket és elképzeléseinket jövőnkről. Ezt látjuk Zakariás és Erzsébet, valamint Mária és József esetében is. Fogadjunk el mindent, amit Istentől kapunk!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Mindenható Istenünk! Te teljesítetted ígéretedet és elküldted közénk egyszülött Fiadat, a mi Megváltónkat. Fiad születésével újjáteremtettél minket, embereket, mert Jézus a mi lelki újjászületésünk egyetlen forrása. Hisszük, hogy isteni gondviseléseddel azóta is formálod és alkotod a világot. Minden születéssel, minden emberi élet kezdetével valami újat alkotsz és minden emberrel terveid vannak. Azt az utat kell végig járnunk életünkben, amelyet te jelöltél ki számunkra. Adj nekünk Fiad végtelen alázatosságából és engedelmességéből, hogy mi is egyedül a te akaratodat kövessük, egyedül téged tekintsünk életünk Urának, neked engedelmeskedjünk és a te országodat építsük!

Horváth István Sándor (Ph 88)