napi evangelium

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8

Elmélkedés

A kafarnaumi béna meggyógyítása alkalmával Jézus a bűnök megbocsátásáról beszél. Ő nem csupán a testet szeretné gyógyítani, hanem az emberek lelkét is. A lélek betegsége pedig a bűn. E kettőt, azaz a test és a lélek gyógyítását kapcsolja össze a béna esetében. Az ott tartózkodó írástudók okoskodását az váltja ki, hogy a bűnök megbocsátására egyedül Istennek van hatalma. Ők azt gondolják Jézusról, hogy ember, ezért nem várnak jelen esetben sem többet, mint hogy gyógyulást ajándékoz a bénának, bár valójában azt sem értik, hogy ez miként lehetséges, milyen hatalommal teszi ezt Jézus. Könnyebb nekik elfogadni azt, hogy egy rendkívüli képességekkel rendelkező gyógyítóval állnak szemben, mint azt, hogy Jézus valóban Isten, akinek hatalma van megbocsátani az emberek bűneit.

Két tanulságot fogalmazzunk meg az eset kapcsán! Először is azt, hogy a Jézusban és a bűnök bocsánatában hívő ember csodaként tapasztalhatja meg az isteni irgalmasságot. Új élet kezdetét jelenti, amikor vétkeinket eltörli Isten. A másik tanulság pedig az lehet, hogy minden csodához szükséges a hit. Az evangélista azt írja, hogy Jézus a beteg segítőinek hitét látva fordul a gyógyítandó emberhez. A segítőket a hit vezette abban, hogy Jézushoz, a gyógyítóhoz vigyék társukat. Hittek abban, hogy ő vissza tudja adni a bénának a járás képességét. Hittek abban, hogy egyedül Jézus az, aki tud segíteni rajta. Engem milyen cselekedetre indít a hit?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, Jézus! Te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen, ne veszítsem el reményemet, ne tagadjam meg hitemet, amikor Isten a szenvedésekkel vagy bármi más „rosszal” próbára tesz! Azt kéred, hogy szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten rejtezik! Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is. Uram! Segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem!

Horváth István Sándor (Ph 88)