napi evangelium

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Lk 1,26-28

Elmélkedés

A te oltalmadra bízom

A mai napon, Magyarok Nagyasszonya ünnepén minden hívő magyar ember szíve egy irányba fordul. Mindazok, akik Magyarországon, Mária országában élnek és azok is, akik onnan elszármaztak, ezen az ünnepen arra az égi édesanyára tekintenek, akinek egykor Szent István király felajánlotta az országot. Mária pártfogását a történelem nehéz időszakaiban mindig megtapasztalhattuk, segítségére mind jelen napjainkban, mind a jövőben feltétlenül számítunk.

A Hartwik-legendában olvashatjuk, hogy halálának közeli napját érezve Szent István király „szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég Királynője! Végső könyörgésemben az országot a néppel a te oltalmadra bízom.” E pillanattól kezdve egészen napjainkig a keresztény magyar emberek mindenkor bizalommal fordultak Máriához, hiszen tudták, hogy égi pártfogására akkor is lehet számítani, amikor más nemzetektől már nem várható segítség és az emberi erő is már meggyengült. Szent István király utódai tudatában voltak az országfelajánlás jelentőségének. Jól tudták, hogy ha megtagadnák, hogy ez az ország Mária országa és ez a magyar nép Mária népe, akkor méltatlanok volnának az ország vezetésére és a Szent Korona viselésére. Magyar elődeink példáját követve a mai nehéz időkben most mi is nagy bizalommal fordulunk a Magyarok Nagyasszonyához, és kérjük, hogy oltalmazó kezeit ne vonja vissza tőlünk! Kérjük, hogy tekintsen az egész magyar nemzetre úgy, mint gyermekeire, még akkor is, ha egyesek semmibe véve az ő édesanyai szeretetét hűtlen módon megtagadták őt!

A mai ünnep evangéliuma Jézus születésének hírüladását idézi fel. Isten küldötte, Gábor angyal „kegyelemmel teljesnek” nevezi Máriát. Ez a cím azért illeti meg őt, mert tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, nem távolodott el Isten akaratától, hanem engedelmesnek bizonyult. Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Jézus édesanyja emberi akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből történjen vele bármi, hanem Isten kegyelméből. Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba és az Úr alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a félelem, hogy Jézus anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja Krisztus dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja irányítani figyelmünket, hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire.

A kegyelemmel való teljesség hangsúlyozása azért kap szerepet az angyali üdvözletben, hogy senki ne gondolhassa azt, hogy csupán valamiféle emberi kiválóságnak vagy érdemnek köszönhető az, hogy Mária lehetett a Megváltó édesanyja. Ahhoz, hogy ő alkalmas legyen ezen hivatás betöltésére, Isten kegyelmére volt szükség. Akit tehát Isten kiválaszt egy feladatra, azt kegyelmével alkalmassá is teszi a megbízás teljesítésére. Ez a kegyelmi segítség azonban nem rombolja le az emberi akaratot és nem teszi szükségtelenné az emberi közreműködést. Mária elfogadta Isten szándékát és együttműködött az isteni kegyelemmel. A köszöntésben az angyal áldottnak is nevezi Máriát. Ez a jelző ismétlődik meg Mária személyével kapcsolatban, akit Erzsébet, Keresztelő János anyja, így köszönt: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1,42). Isten áldása kíséri életük folyamán mindazokat, akik készek az ő szolgálatába állítani életüket.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Támogass bennünket, Magyarok Nagyasszonya, hogy fiataljainknak úgy tudjuk hirdetni Krisztus evangéliumát, hogy örömmel kötelezzék el magukat a keresztény életre! Támogasd családjainkat, hogy a változó idők viharaiban ragaszkodni tudjanak azokhoz a családi értékekhez, amelyekre a nagyobb közösség, a nemzet épülhet! Támogasd a szülőket, hogy hitelesen tudják megélni és gyermekeiknek továbbadni keresztény hitüket! Segítsd a gyermekeket és a fiatalokat, hogy ellen tudjanak állni a könnyelmű élet kísértésének, és mindenkor az igaz életet és a becsületes munkát válasszák! Add áldásodat, Magyarok Nagyasszonya, az egyházi vezetőkre és munkájukra, hogy mindenki örömmel fogadja tanításukat, amely az Isten iránti szeretetre és az irántad való tiszteletre nevel! Könyörögj fiadhoz, Nagyasszonyunk, hogy béke legyen országunkban és minden ember szívében!

Horváth István Sándor (Ph 88)