napi evangelium

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!”
Mk 2,1-12

Elmélkedés

A leprás meggyógyításának története kapcsán már szót ejtettünk arról, hogy Jézus meg akar minket szabadítani a bűntől. Az isteni irgalmasság, a megbocsátás lényeges eleme Jézus tanításának. A bűnbocsánat gondolata kerül előtérbe a mai evangéliumban is. A béna ember meggyógyulása egyúttal azt is jelenti, hogy megszabadul bűneitől, azaz a testi gyógyuláshoz szorosan kapcsolódik a lelki megtisztulás.

A történetben szereplő személy teljesen magatehetetlen. Barátai vagy rokonai segítsége nélkül egyetlen lépést sem képes tenni, esélye sincs arra, hogy Jézus közelébe kerüljön. Mozgásképtelenségéhez hozzájön, hogy emberileg nem sok esélye van a gyógyulásra. Betegsége, bénasága miatt olyan helyzetben van, amelyből sem saját erejével, sem más emberek segítségével nem képes szabadulni.

A bűnös ember pontosan ilyen helyzetben van. Nem képes önmagát megszabadítani és mások sem tudják bűneit elvenni. Egyedül Istennek van hatalma a bűnök eltörlésére. Jézus tehát kétféle módon is igazolja istenségét: egyrészt isteni hatalmával képes megszüntetni a testi bajt, a bénaságot, másrészt hatalma van a bűnök eltörlésére. A kívülállók számára a szemmel látható csoda, hogy tudniillik a béna saját lábán távozik, igazolja, hogy a láthatatlan csoda, a bűnök megbocsátása is valóban megtörtént.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk, hogy méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket, és mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét! Segíts minket, hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia, Jézus Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát. Taníts minket alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a kiengesztelődés forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden szegényben és rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor irgalmasak vagyunk hozzá!

Horváth István Sándor (Ph 88)