napi evangelium

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28

Elmélkedés

Márk evangélista alapvetően három messiási címet alkalmaz Jézus személyére. Az első és legfontosabb az Isten Fia megnevezés. Az evangélista szerint ez írja le legpontosabban Jézus származását és küldetését. Jézus az Istennek, azaz a mennyei Atyának a Fia, akinek az a küldetése, hogy Fiúként teljesítse az Atya akaratát. A második megjelölés, amit Márk szívesen használ Jézusra vonatkozóan, hogy ő a Krisztus, azaz a Fölkent. Ez a megjelölés idővel Jézus személynevévé vált az igehirdetésben. A harmadik megnevezés szerint Jézus az Emberfia. Ez arra utal, hogy Jézus emberségében titokzatos módon benne rejlik az ő isteni dicsősége.

Érdekes, hogy ezek a megjelölések emberek szájából hangzanak el, tehát emberi felismerések, tanúságtételek, de a gonosz lélek, az ördög nem mond ilyet Jézusról. Ő is tisztában van Jézus különleges hatalmával, ezért nevezi őt Isten Szentjének, miként azt a mai részletben olvassuk. Ezzel a megnevezéssel a gonosz lélek rögtön szembehelyezkedik Jézussal. Az egyik oldalon van ő, az ellentétes oldalon pedig az Isten Szentje, aki azért jött, hogy lerombolja, megsemmisítse az ördög erejét. Az ördögűző csoda azt igazolja, hogy Jézus isteni hatalma erősebb a gonosz hatalmánál, tehát képes megszüntetni annak ártó befolyását. Kérjük Isten segítségét a gonosz hatalma ellen!

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Szentlélek, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem az istengyermekség lelkületét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nélküled semmi vagyok, önmagamtól semmire sem jutok. De egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!

Horváth István Sándor (Ph 88)