napi evangelium

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Jn 20,19-23

Elmélkedés

A Szentlélek működése

Pünkösd vasárnapján a harmadik isteni személy, a Szentlélek eljövetelét ünnepli Egyházunk. Az utolsó vacsorán Jézus megígérte tanítványainak, hogy távozása után el fogja küldeni az Atyától a Vigasztalót, az Igazság Lelkét, s ez az ígéret a feltámadása utáni ötvenedik napon, pünkösdkor teljesedett be. A Szentlélek kiáradásának eseményéről az Apostolok Cselekedetei szentírási könyv számol be (vö. ApCsel 2,1-11). A szélzúgás kíséretében érkező Lélek lángnyelvek alakjában ereszkedett le az apostolokra. Ennek hatására ők nyelveken kezdtek el beszélni, és a különböző nyelvű emberek mind a saját nyelvükön hallották szavaikat, s megértették azt. E naptól kezdve a Szentlélek állandóan jelen van a világban, és hatékonyan működik az Egyházban. Hogyan vehetjük észre a Szentlélek jelenlétét és tevékenységét?

A Szentlélek hatása felfedezhető a Szentírásban. A Biblia a Szentlélek által sugalmazott írások gyűjteménye, azaz Isten Lelke irányította a szent szerzőket. Szintén felfedezhető a Lélek hatása a szent Hagyományban, amely évszázadokon keresztül megőrizte a krisztusi tanítást, továbbá az egyházi Tanítóhivatalban, amelyet az igaz tanítás hűséges és tévedésektől mentes továbbadásában segít a Lélek.

Isten lelkének működését megtapasztalhatjuk a szentségek liturgiájában, mindenekelőtt a szentmise szertartásában, hiszen ezen alkalmak során a Szentlélek létesít kapcsolatot köztünk és Krisztus között. Ugyanakkor a Szentlélek közvetítő szerepe megmutatkozik imádkozásaink alkalmával is, amikor Krisztus által a Szentlélekben terjesztjük kéréseinket és hálaadásunkat a mennyei Atya elé. A Szentlélek működésének sajátos területe az apostoli és hithirdető munka, tehát az evangelizáció. Az evangélium hirdetése – éppen a Szentléleknek köszönhetően – állandóan megfiatalítja és megújítja az Egyházat. Miként képes megújulni az Egyház? Hogyan tudunk aktívan részt venni ebben a megújulásban? El kell kezdeni, illetve folytatni kell az evangélium továbbadását a Szentlélek erejével. Isten Lelke szüntelenül arra indít bennünket, hogy fedezzük fel az evangélium örökérvényű igazságában a választ korunk és minden kor problémáira, és adjuk tovább a felfedezett üzenetet, amely képes megújítani az emberek életét, s ezáltal magát az Egyházat is.

A Szentlélek éltető erejét nem csak az Egyház egész közössége tapasztalhatja meg, hanem minden egyes hívő is, aki elkötelezi magát a keresztény életre. A Szentlelket, mint ajándékot és a Szentlélek hét ajándékát: a bölcsességet, az értelmet, a jótanácsot, a tudományt, a lelki erősséget, a jámborságot és az istenfélelmet a bérmálás szentségében kapjuk meg. Ő tesz képessé minket arra, hogy hitvalló keresztények legyünk. Emellett egyéni életünkben szükségünk van a Lélekre azért is, hogy megszentelje életünket és megmutassa nekünk az örök életre vezető utat. Ebben az értelemben tehát ő az örök üdvösség forrása számunkra. Továbbá a Léleknek köszönhetjük azt is, hogy bennünk él Isten szeretete. Szent Pál apostol tanítja: „A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten szeretete” (Róm 5,5). Ha a Lélek szerint élünk, bennünk él a szeretet.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Szentlélek Isten! A te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt megtapasztalható a világban, az Egyházban és bennünk, keresztény emberekben. Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés forrása, az új élet forrása! Teremtsd meg az egységet és a közösséget Istennel és az Egyházzal! Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúi legyünk a világban! Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessek a hitben! Segíts, hogy a szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom! Tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek!

Horváth István Sándor (Ph 88)